Borrade stålrörspålar - Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll

Vid början av 1960-talet började borrade stålkärnepålar användas i de nordiska länderna. Under mitten av 1970-talet introducerades slagna, slanka stålrörspålar. Dessa användes till en början mest för grundförstärkningar. Successivt utvecklades denna påltyp mot större dimensioner och högre lastkapacitet. Utvecklingsarbetet utfördes till betydande del i Finland. Idag utgör stålrörspålar mer än 30 % av den årligen installerade längden pålar i Sverige.

Den senaste påltypen i familjen stålrörspålar utgörs av den borrade stålrörspålen. I denna rapport används dock beteckningen ”borrade stålrörspålar”. Pålen har drag gemensamma med både stålkärnepålen och den slagna stålrörspålen, men samtidigt finns vissa signifikanta skillnader. Exempelvis utgör kontaktytan mot omgivande jord för en borrad stålrörspåle, i likhet med en stålkärnepåle, av ett till berg nedfört stålrör. Den borrade stålrörspålen har dock ingen kärna av stål. Istället är röret det primärt bärande konstruktionselementet, normalt tillsammans med betongfyllning i röret.

Till skillnad från slagna stålrörspålar installeras borrade stålrörspålar, som namnet anger, genom borrning istället för slagning. Borrning är i allmänhet en säkrare och mer skonsam metod. Borrade stålrörspålar utförs med dimensioner inom intervallet 100 till 800 mm (ytterdiameter). Godstjockleken är ca 5 a' 6 mm för de mindre och upp till ca 16 mm för de största dimensionerna. Rören ska borras ned till bärkraftigt berg. Armeringsstål, eller annan förstärkning, kan gjutas in inom stålröret. Pålen är i sitt grundutförande spetsburen. Lasten förs ned till spetsen dels genom röret, dels genom betong och eventuell förstärkning. Bärförmågan för berget under varje påle verifieras. 

Man kan konstatera att borrade stålrörspålar i ökande utsträckning används, men att särskilda regler för dimensionering, utförande och kontroll för denna påle saknats i Sverige, till skillnad från Finland där normer för borrade rörpålar av stål funnits sedan flera år tillbaka. Pålkommissionen beslöt därför 2005 att skapa en arbetsgrupp vars uppgift var att ta fram anvisningar för borrade stålrörspålar. 

Syftet med rapporten är att vara till nytta för inom grundläggningsområdet verksamma konsulter, beställare, byggherrar och entreprenörer.
 

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av följande personer:

HÅKAN BREDENBERG
BO BERGLARS
WILHELM RANKKA
GUNNAR HOLMBERG
SAMI ERONEN
HANNU JOKINIEMI

Ladda ned rapporten här!
PK-R104.pdf
Uppdaterat 2020-02-10