93. Korrosion och korrosionsskydd av stålpålar och stålspont i jord och vatten.

Göran Camitz, 1994
Denna utredning har utgått från att stålpålar och stålspont i jord och vatten förväntas stå mycket lång tid, utan att korrosionen skall fa inkräkta på deras bärförmåga. Livslängdskravet i jord är i många fall av storleksordningen 100 år. Utredningens övergripande syfte är att ge underlag för hur korrosionen kan beaktas vid dimensionering av stålpålar och stålspont.

Till grund för utredningen ligger en omfattande litteraturundersökning och erfarenhetsinsamling. En långtgående bearbetning har gjorts av litteratur och erfarenheter. Rapporten sammanfattar således dagens kunnande på området korrosion och korrosionsskydd av stålpålar och stålspont i olika jord- och vattentyper.

Rapporten inleds med en teoretisk framställning av hur korrosionen uppträder på stålpålar och stålspont och vilka faktorer som inverkar. I anslutning till detta jämförs korrosionsbenägenheten hos oskyddade pålar av kolstål och pålar av segjäm.

Därefter sammanfattas resultaten från svenska och utländska fältundersökningar av korrosion på stålpålar och stålspont i jord och vatten. Tyngdpunkten har lagts på en redovisning av de korrosionshastigheter som uppmättes i undersökningarna.

Rapporten går att läsa och ladda ner här.

R93.pdf
Uppdaterat 2014-02-05