96:1. Dimensioneringsprinciper för pålar - lastkapacitet

1998
Rapporten beskriver inledningsvis allmänna förhållanden beträffande lasteffekt, lastkapacitet, verifieringsprinciper och laster på pålar.

Dimensioneringsförutsättningar för bestämning av pålars lastkapacitet redovisas utifrån pålmaterialens och jordmaterialens egenskaper, initialkrokighet hos installerad påle samt med hänsyn till beständighetsaspekter. Härvid beaktas bl a installationens inverkan, lasters varaktighet, jordens plasticering och egenspänningar hos stålpålar. Även dimensioneringsförutsättningar för stålrörspålar med betongkärna och stålkärnepålar behandlas.

En metod att ta hänsyn till installationens inverkan med en reduktionsfaktor (u) lagd på materialegenskapemas karakteristiska värden redovisas. Värdet på u beräknas enligt en ny metod utifrån slagningens inverkan, jord- och bergförhållanden och eventuell kontroll av pålens integritet.

Dimensionerande initialkrokighet för olika påltyper och fiktiv initialkrokighet för olika typer av stålpålar anges.

I ett särskilt avsnitt redovisas principer för hur lasteffekt på pålar skall beräknas.

Principer för dimensionering av pålar i brottgräns- och bruksgränstillstånd redovisas. Brottgränsdimensioneringen omfattar tvärsnittskontroll och knäckningskontroll för pålelement, kontroll av kapacitet hos pålskarvar och pålskor samt principer för dimensionering för utmattningslast. Bruksgränsdimensioneringen omfattar kontroll av spänningar och sprickbredder.

I ett avslutande avsnitt redovisas principer för utförandekontroll med avseende på pålars lastkapacitet.

I bilaga redovisas schablon för val av u1-värde (reduktionsfaktor för inverkan av slagning) för tryckhållfasthet hos betongpålar.

Rapport 96:1 för nedladdning R96_1 Dim.principer för pålar.pdf

Rapport 96 - Supplement 1.pdf

Rapport 96 - Supplement 2 Bilaga 1.pdf

Rapport 96 - Supplement 2_Bilaga 2.pdf
Uppdaterat 2014-02-03