Slagna friktionspålar

Denna rapport omfattar friktionspålar, specifikt massundanträngande slagna pålar i friktionsjord. Med friktionsjord avses i rapporten jordar med huvudfraktionen silt till grus.

Syftet med rapporten är att den ska vara ett hjälpmedel vid projektering, dimensionering, utförande och kontroll av slagna friktionspålar.

Målsättningen är att den även ska bidra med en kunskapshöjning och förståelse av vad
som händer både vid neddrivning och belastning av friktionspålar. Rapporten ger en övergripande
bild över dagens kunskapsnivå gällande slagna friktionspålar.

Stora delar av det som redovisas utgör relativt nya forskningsresultat kring verkningssätt hos friktionspålar.

Nya beräkningsmetoder och förklaringsmodeller presenteras. Dessutom redogörs för den
projekteringspraxis som gradvis utvecklats i Sverige i takt med att stötvågsmätning och
datorbaserad slagningssimulering blivit allt vanligare.


Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av följande personer:
Gary Axelsson
Sadek Baker

Rapporten går att läsa och ladda ner här.

PK-R103.pdf
Uppdaterat 2011-11-03