Information om kurser under 2023 publiceras så snart det är klart med platser & tider. 


Spontdimensionering

Syfte
Att ge deltagarna grundläggande förståelse för spontkonstruktioner och kunskap för att dimensionera enklare sponter i geoteknisk kategori 2. Kursen behandlar även vilka geotekniska undersökningar som bör utföras
och hur dessa utvärderas. Omgivningspåverkan från spontarbeten och upprättande av kontrollprogram ingår.

Upplägg

Genomförs som internat. Två dagar med övernattning.

Kursmål

Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska ha en djupare förståelse för hur spontkonstruktioner fungerar och kunna dimensionera enklare spontkonstruktioner. Deltagarna ska kunna planera och utvärdera geotekniska undersökningar för spontprojektering.

Målgrupp

Geotekniker och konstruktörer med ingen eller liten erfarenhet av spontkonstruktion.

 

(Kursen är vilande med planerad återstart under hösten 2023)

Intresseanmälan till kurs i spontdimensionering

 


Spontkurs, avancerad

Dimensionering av sponter ur ett fördjupat geotekniskt perspektiv. Dimensionering med FEA respektive AJB.

(Kursen kommer att utarbetas under 2023)

 


Pålprojektering 25-26 april Stockholm

Syfte
Att ge deltagarna kännedom om pålars grundläggande (!) funktionssätt, de vanligaste påltyperna
och hur man dimensionerar och verifierar pålgrundläggning. Kursen behandlar vilka geotekniska undersökningar som bör utföras och hur dessa utvärderas. Omgivningspåverkan från pålningsarbete och upprättande av kontrollprogram ingår.

Upplägg
Genomförs som internat. Två dagar med övernattning.

Kursmål
Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska förstå skillnaderna mellan olika påltyper och
när dessa används optimalt ur ett geotekniskt och konstruktionsmässigt perspektiv samt med avseende på omgivningspåverkan. Deltagarna ska kunna planera och utvärdera geotekniska undersökningar för pålprojektering. Deltagarna ska kunna förstå och tillämpa rådande dimensioneringsregler samt känna till vilka styrande dokument som åberopas. Målsättningen
är också att deltagarna ska känna till vilka förfrågnings- och bygghandlingsdokument som
berör eller behandlar pålning i olika entreprenadformer etc.

Målgrupp
I första hand geotekniker och konstruktörer men även projekteringsledare, byggledare, platschefer inom mark/grund eller motsvarande. Kursen är lämplig för konsulter, entreprenörer och beställare.


 Mer information och anmälan.
Påldimensionering

Fördjupad kurs för dimensionering av grundläggning med pålar.

Kursen är under utveckling och planeras ges under hösten 2023.

 Verifiering av pålars geotekniska bärförmåga      

Syfte

Att få målgruppen att få en förståelse för vågteorin vid slagning av pålar. Förhållandet mellan  fallhöjd, massa och kraft.
En övergripande introduktion till dynamisk provbelastning - vad som mäts  samt hur den geotekniska bärförmågan beräknas (Case-metoden). 
Få en förståelse för vad CAPWAP är och när det behövs göras. 
Få en förståelse för vad WEAP är och vad man kan använda det till. 
Praktiska råd och rekommendationer samt tumregler för val av hejare, fallhöjd m.m. 
Få en förståelse för statisk provbelastning (tryck och drag) – När är det lämpligt att göra detta. 
Praktiska råd och rekommendationer vid statisk provbelastning 
Genomgång av standard för statisk provbelastning 


Målgrupp

Geokonstruktörer, projektörer, byggledare, arbetsledare, intresserade yrkesarbetare mfl. 

(Kursen är under utarbetande och planeras ges under hösten 2023)
Uppdaterat 2023-04-12